beats by dre cheap

ljuDDi mOOji... pRResRRetNNa saMM... neMMa niTTko sRRetNNiji od meNNe... u to SSam siGGurNNa!!!

najDDraži mOOji bloGGeri i bloGGeriCCe... owOO mi je naJJljePPše juTTro u cIIjeLLoj goDDini... i saMMi zNNate da saMM biLLa buBBana... al to je, kaKKo bi ja reKKla, pRRošLLosTT... oZZdrawIIla saMM... MMama mi daLLa neKKe tabLLetEE za sNNižawAAnje teMMpeRRatuRRe, pa mi je pOOmogLLo, naPPrawIIla mi je ČČaj, i daLLa mi neŠŠto prOOtiw boLLowa... i saDD saMM opEEt ko nowAA i niJJe mi teŠŠko piSSati... to je najwAAžniJJe... heHHe... ehh... saDD da waMM obJJawiMM wijeSSt kOOja mi je uljePPšaLLa jutRRo wiŠŠe od ičeGGa!! jAAwio mi se mOOj drAAgi... al et, čiMM saMM reKKla da mi je uljePPšao juTTro, da se laKKo preTTposTTawiTTi kaKKo i zaŠŠto... ehh... pa... jOOj, od uZZbuđEEnja ne zNNam šTTo da prwOO spOOmeNNem... HHehe... zNNači... owAAko... poSSlao mi je poRRuku na MSN i kaŽŽe kaKKo je on poSSlao oNNu porUUku za bRRisAAnje MSN-a saMMo zaTTo da wiDDi koLLiko njIIh ne žeLLi da on koRRisti ... MSN i da on neĆĆe briSSati MSN, neGGo da će obRRisaTTi oNNe osOObe s MSN-a kOOje žeLLe da on briŠŠe swOOj MSN... A iMMa joŠŠ jedNNa pOOruKKa s kOOjom me raZZweSSeLLio... čuTT ćeMMo se za NowUU goDDinu... to znaČČi da ne preKKidaMMo... YUPI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

jOOj, naJJsreTTnijAA saMM na swIIjetu... heHH

hwaLLa ljuBBe... puSSa za njeGGa...

waMMa uoBBičajNNo... heHH...
Ki$$i ki$$i by CuraBezImena...

Angels Fall First
http://lostinyou.blogger.ba
29/12/2007 08:40